Pijany pustelnik Tao Yuanming 陶渊明

Wymowa transkrypcji

Chińskie nazwy własne zapisywane są za pomocą transkrypcji hanyu pinyin. Wymowa poszczególnych liter tej transkrypcji nie jest intuicyjna dla Polaka, np. „xian” wymawia się „śjen”, a „hui” wymawia się „chłej”.

Poniżej podano przybliżone polskie wartości fonetyczne liter transkrypcji Hanyu Pinyin.

Symbol 'h' oznacza przydech.

Symbol 'ŋ' oznacza 'n' tylnojęzykowe.

Symbol 'ü' oznacza dźwięk pośredni między polskimi dźwiękami 'i' a 'u'.

Litery 'b', 'd', 'g', 'j', 'z' wymawiane są jako głoski bezprzydechowe bezdźwięczne. Nie są dźwięczne, ale brzmią podobnie do polskich odpowiedników dźwięcznych.

W niniejszym przekładzie chińskie nazwy własne zapisano z pominięciem znaków diakrytycznych, oznaczających ton sylaby.

   Nagłosy       Przybliżona wymowa   
b b
c ch
ch czh
d d
f f
g g
h ch
j
k kh
l l
m m
n n
p ph
q ćh
r ż albo amerykańskie r
s s
sh sz
t th
w ł zwałczone
x ś
y j
z dz
zh
Rymy Przybliżona wymowa
a, -a a
o, -o o
e, -e e
i, -i i (po q, x, j, y, d, t, l, n, m, b, p)
wu, -u u
yu, -ü ü
i, -i y (po c, ch, r, s, sh, z, zh)
ai, -ai aj
ei, -ei ej
ao, -ao
ou, -ou
en, -en en
ye, ie je
an, -an an
ang, -ang
ying, -ing
you, -iu joł
eng, -eng
-ong
ya, -ia ja
yao, -iao jał
yan, -ian jen
yin, -in jin
yang, -iang         jaŋ
yong, -iong juŋ
er, -r er (amerykańskie 'r')
wa, -ua ła
wo, -uo ło
wai, -uai łaj
wei, -ui łej
wan, -uan łan
-un łun
wang, -uang łaŋ
weng, -ueng łeŋ
yue, -üe üe
yuan, -üan üen
yun, -ün ün
Za Wikipedią, z poprawkami.

Forma ortograficzna nazwiska poety ‘Tao’ to zapis w transkrypcji hanyu pinyin. Słowo oznaczające filozofię ‘Tao’ w transkrypcji hanyu pinyin zapisywane jest ‘Dao’. Spolszczona forma ‘Tao(izm)’ pochodzi z transkrypcji Wade’a-Gilesa, w której nazwisko poety zapisuje się ‘T’ao’. Tak więc nazwisko Tao (T’ao) nie ma nic wspólnego z taoizmem.

bar.png, 541B

Pozostałe rozdziały

Żebrząc o strawę
Ciało, cień i duch
Źródło Brzoskwiniowego Kwiatu
Kwitnące krzewy
Przeprowadzka I
Przeprowadzka II
Więcej wierszy

Copyrights for the Polish translation by: Jarosław Zawadzki ::  Tłumaczenia: chiński-polski